Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ

A. Στρατηγική και κόστος προώθησης των ΑΠΕ

• Το πραγματικό πρόβλημα είναι το κόστος του μηχανισμού προώθησης των ΑΠΕ και όχι το εργαλείο είσπραξης. Το «τέλος ΑΠΕ» είναι συνέπεια, όχι η πηγή του προβλήματος.

o Οι προτεινόμενες εναλλακτικές σήμερα περιλαμβάνουν ή υπονοούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα επίπεδα του κόστους των ΑΠΕ.

o Η αύξηση της ΟΤΣ σα μέθοδος μείωσης του τέλους ΑΠΕ δε μειώνει το συνολικό κόστος για την οικονομία. Αντίθετα, θα αυξήσει την επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή λόγω του υψηλότερου κέρδους (windfall profit) που θα καρπωθούν οι εισαγωγείς.

o Χρειάζεται αρχικά εξορθολογισμός και μείωση του κόστους ανάπτυξης ΑΠΕ στη χώρα.

• Χρειάζεται άμεσα μείωση των εγγυημένων τιμών όλων των μορφών ΑΠΕ με βάση πραγματικά σημερινά κοστολογικά δεδομένα, με αναδρομική ισχύ που να περιλαμβάνει και τα συμβολαιοποιημένα έργα.

o Οι εγγυημένες τιμές έχουν καθοριστεί από το 2006 (ΦΕΚ 129/2006) και η αποκλιμάκωση που προβλέπεται σε καμία περίπτωση δεν ακολουθεί τις πραγματικές συνθήκες.

o Για παράδειγμα, το κόστος αγοράς των Φ/Β πανέλων το 2006 ήταν 3,4 €/Wp ενώ έκτοτε έχει μειωθεί κατά 73,5% στο 0,9 €/Wp! Οι εγγυημένες τιμές όμως παραμένουν υψηλές.

• Με δεδομένη τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία είναι αναγκαία η αναθεώρηση του στόχου αλλά και του επιδιωκόμενου μίγματος ΑΠΕ με ορίζοντα το 2020.

o Πρέπει να δοθεί έμφαση στις φθηνότερες και αποδοτικότερες μορφές. Στο κόστος συνυπολογίζονται και οι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές, που τελικά μετακυλύουν επίσης στον καταναλωτή.

• Είναι απαραίτητος ο αυστηρός προσδιορισμός των επιδοτούμενων μορφών ΑΠΕ. Η συνεχής ένταξη νέων μορφών, όπως η μεγάλη ΣΗΘΥΑ, έχουν σαν αποτέλεσμα το διαρκές «φούσκωμα» του σχετικού λογαριασμού.

o Εναλλακτικός μηχανισμός επιδότησης των ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα των μεγάλων μονάδων καθώς η ετήσια επιβάρυνση κυμαίνεται στα 50 εκ. €.

o Δεν υπάρχει παράδειγμα παρόμοιας ρύθμισης στην Ευρώπη.

o Να μην επιδοτηθεί σαν ΑΠΕ η καύση RDF και SRF. Η αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είναι αστήρικτη επιστημονικά. Τυχόν επιδότηση θα πρέπει να επιβαρύνει τους ΟΤΑ, καθώς το κόστος διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων εισπράττεται από τους δημότες ως ανταποδοτικό τέλος.

Β. Τέλος ΑΠΕ και βιομηχανικοί καταναλωτές

• Το 2010 χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ. Η απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ τότε, να εξαιρέσει τα οικιακά τιμολόγια από αυτή την αύξηση αυτή, κατά παρέκκλιση της Γνώμης της ΡΑΕ, ενδεχομένως να ευθύνεται για την αστοχία. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η Βιομηχανία επιβαρύνθηκε με το πλήρες κόστος του αυξημένου τέλους (5,57 €/MWh) και το κατέβαλε στο ακέραιο. Είναι επομένως αδιανόητο να κληθεί εκ νέου να επωμιστεί για δεύτερη φορά το κόστος κάλυψης των ιδίων ελλειμμάτων.

• Μείωση της ανώτατης χρέωσης (πλαφόν) σε επίπεδα ανάλογα των μεγέθών της ελληνικής οικονομίας: Σε χώρες με πολλαπλάσια βιομηχανική βάση το πλαφόν είναι χαμηλότερο (πχ Γαλλία, 550.000 ευρώ). Σήμερα το επίπεδο του ελληνικού είναι σχεδόν άνευ σημασίας.

• Αξιοποίηση διεθνών πρακτικών για τον τρόπο επιμερισμού του κόστους ΑΠΕ στη βιομηχανία εντάσεως ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο παραδείγματα:

o Γερμανία: η βιομηχανία βαρύνεται με τέλος 0,5 €/MWh, αντί των 35 €/MWh που ισχύει.

o Αυστρία: πρόσφατα υιοθετήθηκε νέος αντικειμενικός μηχανισμός υπέρ ΑΠΕ με σταθερή χρέωση επί τοις εκατό της χρέωσης χρήσης δικτύου (μεταφοράς και διανομής) για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

• Σε κάθε περίπτωση, είναι αδιανόητη η φορολόγηση του λιγνίτη και των υδάτινων πόρων, των μοναδικών φθηνών πηγών ενέργειας της χώρας. Οι πηγές αυτές αποτελούν τη βάση της όποιας ανταγωνιστικότητας διατηρεί ο εγχώριος κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής. Όποια επιβάρυνσή τους θα διαχυθεί στην οικονομία με άμεσες αρνητικές συνέπειες.

Γ. Για το άμεσο πρόβλημα χρηματοδότησης του ΔΕΣΜΗΕ

• Πέρα από την άμεση μείωση των εγγυημένων τιμών για όλες τις μορφές ΑΠΕ, υιοθετούμε τις προτάσεις που έγιναν για εξεύρεση πόρων όπως:

o Τα έσοδα από το τέλος ΕΡΤ που εισπράττεται από τη ΔΕΗ

o Τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων αδειών ΑΠΕ

ΕΒΙΚΕΝ, Οκτώβριος 2011

Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 61 489 - 210 62 83 490, Fax: 210 62 83 496